Darmowa wysyłka zamówień internetowych od 150 zł. Przelew 14 dni dla placówek publicznych.

Modułowe Pracownie Przyrodnicze - moduł WODA, 1 szt.

199242

Oczekujemy na dostawę

1 990,00 złPobierz plik

Moduł Woda będzie dostępny od końca września 2018 r.

Zapraszamy do obejrzenia przykładowej karty pracy - KLIKNIJ TUTAJ.

Więcej informacji

MODUŁOWE PRACOWNIE PRZYRODNICZE (MPP) to propozycja nowoczesnego sposobu kształcenia uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, w której nacisk położony jest na samodzielne poznawanie świata przez uczniów, poprzez obserwację i eksperymentowanie. 


Projekt Modułowych Pracowni Przyrody wychodzi naprzeciw potrzebie rozwoju nowoczesnego kształcenia uczniów szkół podstawowych. MPP wspiera wprowadzenie zmian w modelu nauczania w zakresie nauk przyrodniczych, które przyniosła reforma systemu edukacji (cykl nauki w szkołach podstawowych wydłużony o dwa lata). Nowa Podstawa programowa określa zakres treści zróżnicowanej grupy przedmiotów przyrodniczych. Organy prowadzące szkoły stają przed nowymi wyzwaniami zapewnienia odpowiednich warunków nauczania, w tym organizacji specjalistycznych pracowni wyposażonych w pomoce dydaktyczne. 


Modułowe Pracownie Przyrodnicze przeznaczone są dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz nauczycieli przyrody, geografii, biologii, chemii, fizyki. Mogą wspierać rozwijanie kompetencji matematycznych, również z zastosowaniem narzędzi informatycznych. Umożliwiają realizację obowiązkowych zajęć zgodnie z przyjętym aktualnie ramowym planem nauczania z przedmiotów: • przyroda — w klasie IV, • geografia — w klasach V-VIII • biologia — w klasach V-VIII, • chemia — w klasach VII-VIII • fizyka — w klasach VII-VIII 

Modułowe Pracownie Przyrodnicze umożliwiają realizację nadrzędnych celów edukacji w zakresie przedmiotów przyrodniczych. 


1. ROZBUDZENIE ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW ŚWIATEM PRZYRODNICZYM: 
• rozwijanie ciekawości świata i chęci aktywnego poznawania przyrody; 
• rozwijanie wrażliwości przyrodniczej i ekologicznej; 
• kształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy przyrodniczej. 

2. KSZTAŁTOWANIE U UCZNIÓW POSTAWY BADAWCZEJ:
• rozwijanie dociekliwości oraz chęci i umiejętności zadawania pytań; 
• kształtowanie umiejętności formułowania hipotez i ich weryfikowania, np. poprzez doświadczenia i eksperymenty; 
• kształtowanie cierpliwości, wytrwałości i systematyczności; 
• rozwijanie samodzielności. 

3. WYKSZTAŁCENIE U UCZNIÓW NAWYKÓW BEZPIECZNEGO EKSPERYMENTOWANIA: 
• kształtowanie nawyku planowania i przygotowania eksperymentu (miejsce, sprzęt, kolejność działań, środki bezpieczeństwa); 
• kształtowanie nawyków bezpiecznego wykonania doświadczenia. 

4. ROZWINIĘCIE U UCZNIÓW UMIEJĘTNOŚCI PRAWIDŁOWEGO PROWADZENIA EKSPERYMENTÓW NAUKOWYCH: 
• wykonywanie podstawowych pomiarów (dokładność, konieczność powtórzeń); 
• posługiwanie się urządzeniami pomiarowymi i obserwacyjnymi; 
• dokumentowanie obserwacji i doświadczeń, opis jakościowy i ilościowy, używanie prawidłowej terminologii; 
• kształtowanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z różnych źródeł informacji; 
• nauka prezentacji wyników z zastosowaniem narzędzi TIK. 

5. ROZWINIĘCIE U UCZNIÓW KOMPETENCJI PRACY W GRUPIE, W TYM: 
• rozwijanie umiejętności podziału pracy na zadania składowe i rozdzielania zadań w zespole; 
• nauka odpowiedzialności za rezultat pracy całego zespołu. 

Modułowe Pracownie Przyrodnicze to propozycja nowoczesnego sposobu kształcenia uczniów. Projekt został opracowany przez ekspertów Centrum Nauki Kopernik ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). Wszystkie doświadczenia zostały przetestowane w laboratoriach Centrum Nauki Kopernik. Jest przykładem rozwiązania, z którego mogą skorzystać samorządy chcące wyposażyć szkoły podstawowe w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka). 
Koncepcja kładzie nacisk na samodzielne poznawanie świata przez uczniów – poprzez obserwację i eksperymentowanie. Nauczycielom dostarcza gotowe narzędzia, umożliwiające prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metody badawczej. 
Zaproponowana tu metoda badawcza, inspirowana sposobem pracy naukowców (badaczy), ma charakter aktywizujący i angażujący. Dla uczniów, tak jak dla naukowców, świat pełen jest nieznanych zjawisk, procesów. Powinni poznawać go nie tylko z podręcznika czy wykładu, lecz również poprzez zadawanie pytań, stawianie i testowanie hipotez, wyciąganie wniosków. Proces uczenia się będzie wówczas procesem zdobywania wiedzy, a także rozwijania kompetencji twórczego, a zarazem krytycznego poszukiwania odpowiedzi – umiejętności niezbędnych w XXI wieku. 

MODUŁY 
To specjalnie przygotowane autorskie zestawy edukacyjne wraz z systemem przechowywania oraz narzędziami wspomagającymi proces edukacyjny. To nowoczesne pomoce dydaktyczne, zawierające materiały i scenariusze niezbędne do uczenia praktycznego. 
W procesie ich tworzenia dobieramy odpowiednie narzędzia, materiały, sprzęty i jednocześnie rozwijamy metody nauczania i uczenia się przez odkrywanie i osobiste doświadczanie w toku otwartego eksperymentowania – samodzielnie oraz w zespole. 

POJEDYNCZY MODUŁ – PROSTOTA, UNIWERSALNOŚĆ, JEDEN WIELOWĄTKOWY TEMAT 
Moduł to duże pudło z akcesoriami umożliwiającymi wykonanie kilkudziesięciu różnych doświadczeń przez całą klasę. Są w nim również karty pracy dla uczniów oraz materiały dla nauczycieli – zarówno merytoryczne (związane z tematem modułu), jak i praktyczne (pomagające w organizacji różnorodnych zajęć). Moduł jest prosty i mobilny. Nie wymaga specjalnie przygotowanej infrastruktury. Można go ustawić w każdej sali i przemieszczać go między salami, a także wykorzystać w terenie. 
Zgodnie z koncepcją MPP każdy z modułów inspirowany jest jednym (innym) tematem przewodnim (blisko powiązanym z doświadczeniem życia codziennego uczniów), który można badać z różnych perspektyw. Tematy dobierane są tak, by umożliwić korzystanie z modułów przyrodniczych zarówno na lekcjach przyrody, jak i biologii, fizyki, chemii czy geografii – stwarza to unikalną okazję do współpracy nauczycieli różnych przedmiotów. 
Takie interdyscyplinarne rozwiązanie doskonale sprawdzi się na kilku poziomach nauczania (klasy IV-VII szkół podstawowych) i w dodatku na lekcjach różnych przedmiotów. 

MODUŁOWA KONCEPCJA – ZALETY 
Umożliwi rozszerzanie oferty edukacyjnej w przyszłości, w zależności od potrzeb i zainteresowań uczniów. Kolejne moduły będą poświęcone nowym tematom i powiązane z innymi treściami edukacyjnymi, co da szansę wykorzystania MPP na większej liczbie lekcji. Każdy moduł będzie zawierać sprzęt i narzędzia pozwalające wszystkim uczniom w klasie przeprowadzać proste, bezpieczne doświadczenia – w ilości zapewniającej warunki pracy samodzielnej i zespołowej (również w klasie liczącej 30 uczniów), a także materiały dodatkowe dla nauczycieli, pomagające w organizacji różnych zajęć (dodatkowych, terenowych, wycieczek edukacyjnych czy projektów uczniowskich oraz lekcji). Aby ułatwić nauczycielom ich zaplanowanie i realizację, proponowane aktywności zostaną powiązane z treścią aktualnej Podstawy programowej przedmiotów takich jak: przyroda, biologia, geografia, chemia czy fizyka. 

MODUŁ WODA
Pierwszy dostępny moduł MPP jest gotowym narzędziem dla nauczyciela, umożliwiającym prowadzenie zajęć dotyczących tematyki wody z wykorzystaniem metody badawczej. Tematyka doświadczeń powiązana jest z treścią aktualnej Podstawy programowej przedmiotów takich jak: przyroda, biologia, geografia, chemia czy fizyka. Moduł może być wykorzystywany na lekcjach przez nauczycieli różnych specjalności, na kilku poziomach nauczania. Przede wszystkim odpowiada potrzebom realizacji programu klas VII-VIII w zakresie fizyki i chemii. Proponowane doświadczenia są tak zaprojektowane, aby można je było zrealizować w czasie 45-minutowej lekcji. Moduł sprawdzi się jednak także przy realizacji zajęć dodatkowych, projektów międzyprzedmiotowych oraz zajęć terenowych. Praca z modułem aktywizuje i angażuje uczniów w proces badawczy, umożliwia pracę samodzielną i zespołową. Specjalnie opracowane karty nauczyciela pomogą w usystematyzowaniu wiedzy przy prowadzeniu eksperymentów. Funkcjonalne pudełko zostało tak zaprojektowane, aby uczniowie samodzielnie mogli skompletować wszystkie materiały do doświadczenia, a po jego wykonaniu sprzątnąć stanowisko, porządkując narzędzia w określonych miejscach. 
Moduł WODA dostępny jest w trzech pakietach ilościowych: 1, 6 lub 10 sztuk (199242, 199243, 199244). W celu uzyskania zamierzonych efektów pracy z modułem WODA, Centrum Nauki Kopernik rekomenduje korzystanie z 1 zestawu przez maksymalnie cztery osoby. Dlatego proponujemy komplet 6 pudełek wraz ze scenariuszami na potrzeby jednej klasy oraz pakiet szkolny (10 szt.), który uwzględnia możliwość przeprowadzania doświadczeń przez więcej niż jedną klasę w tym samym czasie. 

Moduł WODA zawiera: 
• Zestaw narzędzi potrzebnych do wykonania doświadczeń w zespołach dwuosobowych (maksymalnie cztery osoby na zestaw). W zestawie znajdują się m.in.: probówki, szalki Petriego, przewody elektryczne, odczynniki, barwniki oraz sprzęt do różnorodnych pomiarów. Korzystając z tych akcesoriów, uczniowie mogą badać napięcie powierzchniowe wody, jej gęstość, proces formowania się kropli, a także transport wody w łodygach i liściach roślin, zjawisko parowania i polimeryzacji oraz wiele innych. 
• 30 scenariuszy pozwala zbadać właściwości wody, podczas prowadzenia eksperymentów o różnym stopniu trudności. Każdy z nich uda się zrealizować podczas jednej lekcji. Każdy scenariusz to teczka z opisem doświadczeń oraz karta dla nauczyciela (x 2), karta ucznia (x 15) i karty pracy dla ucznia. 
• Zestaw materiałów dla nauczyciela – segregator z informacjami organizacyjnymi i merytorycznymi. 
• Pendrive z cyfrową kopią wszystkich kart dla nauczyciela i ucznia. 

Zapraszamy do obejrzenia przykładowej karty pracy - KLIKNIJ TUTAJ.

Moduł Woda został opracowany w ramach wspólnego programu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Centrum Nauki Kopernik – Modułowe Pracownie Przyrodnicze (MPP). Program Modułowe Pracownie Przyrodnicze (MPP) sfinansowany został w ramach dotacji Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na podstawie umowy z dnia 8 września 2017 r. Nr umowy CNK 1171/17/BU/U/633/ASProdukty polecane

Pobierz plik

Kliknij, aby się z nami skontaktować